ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Άλλαξαν οι Συνδρομές των μελών για τις Λέσχες του ΣΞ - Δείτε τα νέα ποσά


«Καθορισµός της συνδροµής των µελών των Στρατιωτικών Λεσχών.


Η µηνιαία συνδροµή των εν ενεργεία στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων του Στρατού Ξηράς, που είναι µέλη των Στρατιωτικών Λεσχών, καθορίζεται ως εξής:

α. Αξιωµατικοί, στο ποσό των τριών ευρώ (3,00 €). 

β. ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί (∆.Ε.Α.) και Ανθυπασπιστές, στο ποσό δύο ευρώ (2,00 €).

γ. Υπαξιωµατικοί και Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), στο ποσό του ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (1,60 €).

δ. Μόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στο ποσό των δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €).

ε. Μόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), στο ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90 €).

στ. Μόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), στο ποσό του ενός ευρώ και εβδοµήντα λεπτών (1,70 €). 


« PREV
NEXT »

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...