ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

468x60

header-ad

4000 επενδύτες τύπου Fleece θα προμηθευτεί ο Στρατός Ξηράς για τα Στελέχη του
1. Σας γνωρίζουµε ότι, η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, για την Προµήθεια 4.000 Τεµαχίων Επενδυτών Τύπου Fleece, για την Κάλυψη Αναγκών Ένδυσης Στελεχών ∆ιαφόρων Βαθµών.2. Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα, την περίληψη της υπ’ αριθµ. 25 διακηρύξεως, που αφορά στον υπ’ όψιν διαγωνισµό και παρακαλούµε:  Τα Επιµελητήρια να µεριµνήσουν για την έγκαιρη ενηµέρωση των µελών τους, µε σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή σ’ αυτόν.

 3. Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜ∆ΗΣ θα γίνει την Παρασκευή 30 Μαρ 18.

     4. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπωςκαταχωρίσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα
www.army.gr.

     6. Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, στην οποία κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλείται όπως διαβιβάσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης
στα µέλη της. 

Δείτε όλο τον διαγωνισμό:


« PREV
NEXT »
Loading...