ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

12 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣ :κ.Α/ΓΕΝ                                 Αρ. Πρωτ. 187/2018                                                                 Αθήνα, 12 Φεβ 2018
ΚΟΙΝ :- κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ
- ΠΟΕΣ
- Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.
ΘΕΜΑ : Αποσπάσεις Στελεχών από τη Νήσο Κρήτη

ΣΧΕΤ : α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελε-χών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμε-ων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)
β. Υπ΄ αριθμ. Φ.411/1/294483Σ.797 ΥΑ «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέ-σεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» 
γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14/10.2.2018/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης (2) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του (α) σχετικού, για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ των άλλων και το κοινωνικό κριτήριο με βάση την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών, ήτοι πολυτεκνία, τριτεκνία κλπ.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της (β) σχετικής, καθορίζεται ότι τα στελέχη των ΕΔ αποσπώνται βάσει των υπηρεσιακών και των κοινωνι-κών κριτηρίων του άρθρου 6 του ν.3883/2010, ενώ δεν ισχύει ο περιορισμός του δευτέρου εδαφίου της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης (2) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 του αυτού άρθρου, ωστόσο η διοίκηση οφείλει να επιλέγει κατ΄ αρχάς μεταξύ των στελεχών που δεν υπάγονται στις εν λόγω κατηγορίες.    Με το (γ) σχετικό έγγραφό της η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων μας γνώρισε ότι συνάδελφοί μας, εκ των οποίων κάποιοι τρίτεκνοι, με τέκνα μάλιστα μικρότερα του έτους, που υπηρετούν σε Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού στη νήσο Κρήτη, ενώ είναι γνωστή στη διοίκηση η οικογενειακή τους κατάσταση, διατάχθηκαν να αποσπασθούν για την προπαίδευση στρατευσίμων της Α΄ ΕΣΣΟ 2018, στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΟΡΟΣ (ΚΕ ΠΟΡΟΣ), στη νήσο Πόρο. χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της (β) σχετικής.

Με αφορμή την εξαγγελία του κ. ΥΕΘΑ για το έτος που διανύουμε (2018) να γίνει έτος μέριμνας προσωπικού και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε παρόμοια θέματα, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το προσωπικό που αποσπάται για την ως άνω υπηρεσιακή αποστολή, ιδιαίτερα των συναδέλφων μας που υπηρετούν στη νήσο Κρήτη και εμπίπτουν στα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 5 του (α) σχετικού.   

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.       

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Λοχαγός (ΠΒ)
6931116066
Loading...