ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Ορθοδοξία 330 – 1453 μ.Χ

15 Φεβρουαρίου 2018

Η Ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ή Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ξεκινά με τη διαίρεση της ενιαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον  Διοκλητιανό το 286 μ.Χ. και την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (με αρχική επίσημη ονομασία «Δεύτερη Ρώμη»» και αργότερα «Νέα Ρώμη») ως πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας, από τον Κωνσταντίνο Α’ το 330.Η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τελειώνει με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Το Βυζάντιο ήταν μεν πολυεθνικό, αλλά μονοπολιτισμικό, είχε μόνο τον ελληνικό πολιτισμό.

epilekta.comLoading...