ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Παραιτήσεις & Αποστρατείες Επαγγελματιών Οπλιτών

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 1. Θέτουµε σε αποστρατεία µε το βαθµό που φέρει, την µονιµοποιηµένη Κελευστή ΕΠ.ΟΠ. (∆ΙΟΙΚ/ΘΑΛ) Αικατερίνη Μακρή του Γεωργίου (ΑΓΜ: Γ-02157), µε ΣΑ:101/285/2011 που γεννήθηκε το έτος 1990 και είναι εγγεγραµµένη στα ∆ηµοτολόγια του ∆ήµου Πόρου του Νοµού Αττικής, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/38 (ΦΕΚ Α΄ 73), του άρθρου 39 του ν.δ. 445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160) και την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 του ν. 2936/01 (ΦΕΚ Α΄ 166), λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραιτήσεώς της, από τονΑναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 1. Θέτουµε σε αποστρατεία µε το βαθµό που φέρει, την µονιµοποιηµένη Επικελευστή ΕΠ.ΟΠ. (Β/ΜΙΚ) Ιωάννα Μπαρµπάκα του ∆ηµητρίου (ΑΓΜ: Γ-01941), µε ΣΑ:121/463/1999 που γεννήθηκε το έτος 1978 και είναι εγγεγραµµένη στα ∆ηµοτολόγια του ∆ήµου Λαρισαίων του Νοµού Λάρισας, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/38 (ΦΕΚ Α΄ 73), του άρθρου 39 του ν.δ. 445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160) και την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 του ν. 2936/01 (ΦΕΚ Α΄ 166), λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραιτήσεώς της, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας.