ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

«Ανακλήσεις ∆ιαταγµάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωµατικών Όπλων Στρατού Ξηράς»

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Σας γνωρίζουµε ότι κοινοποιείται το από 04-12-2017 Π∆ «Ανακλήσεις ∆ιαταγµάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωµατικών Όπλων Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό Γ΄ 1369/29-12-2017 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ. 1005832/06-12-2017 εγγραφή του ΓΕΣ/∆ΟΙ.