ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Εγκρίθηκαν κονδύλια για πληρωμές εφάπαξ

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους Ευρώ Εκατόν πενήντα χιλιάδες (€150.000,00) για την πληρωμή ισόποσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.ΛΟ.Α.Α. υπό Κ.Α.Ε 0631 οικ. έτος 2018 για την ανάγκη χορήγησης «Βοηθημάτων Εφάπαξ Εξερχομένων».Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους Ευρώ Είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες (€23.310.000,00) για την πληρωμή ισόποσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.ΛΟ.Α.Α. υπό Κ.Α.Ε 0631 οικ. έτος 2018 για την ανάγκη χορήγησης «Βοηθημάτων Εφάπαξ Εξερχομένων».