ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

«Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς»

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Σας γνωρίζουµε ότι κοινοποιείται το από 28-11-2017 Π∆ «Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό Γ΄ 1369/29-12-2017 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ. 1005831/06-12-2017 εγγραφή του ΓΕΣ/∆ΟΙ.