ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα των Κανονικών Αδειών των Στελεχών του 2017

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣ :- κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ                              Αρ. Πρωτ. 5/2018
                                                                  Αθήνα, 02 Ιαν 2018

ΚΟΙΝ :- κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ
- ΠΟΕΣ
- Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη μας
ΘΕΜΑ : Άδειες Προσωπικού – Μη χορήγησή τους

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/31.8.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ε-νόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σχετικής ορίζεται ότι:

α. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται υποχρεωτικώς κανονική άδεια απουσίας διάρκειας τριάντα (30) ημερών κατ` έτος, με πλήρεις αποδοχές.β. Η χορήγηση της ως άνω κανονικής αδείας πραγματοποιείται με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό τους σε κάθε Μονάδα - Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. 

γ. Η χορήγησή της κατανέμεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποφεύγεται η συμφόρησή της κατά τους θερινούς μήνες. 

δ. Η Υπηρεσία δύναται να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις την κανονική άδεια του προηγούμενου έτους μέχρι τέλος Ιανουαρίου του επόμενου.

2. Όπως μας εγνώσθη από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη μας, κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους 2017, δεν χορηγήθηκε σε αριθμό συναδέλφων μας, εξ αιτίας υπηρεσιακών αναγκών και προφανώς και μη τήρησης τυχόν προγραμματισμού, μέρος ή ολόκληρη η ως άνω προβλεπόμενη υποχρεωτική κανονική άδεια των τριάντα (30) ημερών, ενώ δεν υπήρξε και ενημέρωσή τους για ανάλογη πρόθεση της Υπηρεσίας να τη χορηγήσει κατά το νέο έτος 2018.

3. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσμενή σχόλια και ώθηση των συναδέλφων στη δικαιοσύνη για καταβολή αποζημίωσης από τη μη χορήγησή της, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και κατά κρίση σας έκδοση οδηγίας προς χορήγηση του υπολοίπου 
υπολοίπου της κανονικής αδείας έτους 2017 εντός του 2018.

4. Πιστεύοντας στο δίκαιο του αιτήματός μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Λοχαγός (ΠΒ)
6931116066