ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Ανακοίνωση της ΠΟΕΣ που αφορά όλους τους ΕΜΘ για το Ασφαλιστικό τους!

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Δελτίο τύπου της ΠΟΕΣ με θέμα το μεγάλο πρόβλημα των ΕΜΘ με το ασφαλιστικό τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010 (Α΄ 120), ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, με εφαρμογή και για όσους υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνση τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο. Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, οι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν ήδη εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες αυτών που έχουν αποβιώσει, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παραγράφων το ΙΚΑ εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α20/251/46/29.4.2011 εγκύκλιό του, με θέμα: «Μεταφορά στο Δημόσιο των εισφορών Κλάδου Κύριας & Επικουρικής Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των Εθελοντών Μακράς θητείας (ΟΠΥ & ΕΠΥ) καθώς και των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των τταρ.1 και 4 του άρθρου 21 του Ν.3865/2010» παρέχοντας σχετικές διευκρινήσεις. (διαβάστε εδώ την εγκύκλιο)

Το τελευταίο διάστημα αρκετοί συνάδελφοί μας, ανωτέρω προέλευσης, προστρέχουν στην Ομοσπονδία μας αναζητώντας πληροφορίες αναφορικά με τη μεταφορά στο Δημόσιο των εισφορών (δηλ. των ενσήμων) που κατεβλήθησαν υπέρ Κλάδου Κύριας & Επικουρικής Σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ, ρωτώντας τι ακριβώς πρέπει να κάνουν.



Προς ενημέρωση/υποβοήθηση όλων των συναδέλφων, παραθέτουμε χρηστικές οδηγίες, ώστε να διευκολυνθείτε στη διαδικασία:

α. Απαραίτητη προυπόθεση είναι η  έκδοση της σχετικής πράξης ακύρωσης χρόνου ασφάλισης, από τη Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το έγγραφο αυτό αποστέλλεται ταχυδρομικώς και ατομικώς στη διεύθυνση κατοικίας σας.

Εφόσον βρίσκεστε κοντά στο όριο συνταξιοδότησης, δηλαδή 1 με 2 έτη πριν και δεν έχετε ήδη λάβει το έγγραφο αυτό, θα πρέπει να μεταβείτε στο ΓΛΚ ώστε να το αναζητήσετε.

β.   Αφ΄ ενός για την ακύρωση του χρόνου ασφάλισης που χώρησε στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ και αφ΄ ετέρου για τη μεταφορά στο Δημόσιο, των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί στο Ιδρυμα για το εν λόγω χρονικό διάστημα, οφείλετε να μεταβείτε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) της κατοικίας σας και να υποβάλετε σχετική αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης. (δείτε εδώ την αίτηση)

     Δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση:

Φωτοτυπία ταυτότητας.
Η πράξη ακύρωσης χρόνου ασφάλισης, από τη Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Παραστατικά ασφάλισης - Καρτέλες Ενσήμων.
Υπεύθυνη δήλωση ότι για το αιτούμενο διάστημα δεν έχει χωρήσει επιστροφή εισφορών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή θα παραδώσετε τα πρωτότυπα έγγραφα, μεριμνήστε ώστε να κρατήσετε φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση απώλειας του ασφαλιστικού σας βιβλιαρίου, κατά την υποβολή της αίτησής σας, εκτός από την προσκόμιση των ανωτέρω αναφερθέντων δικαιολογητικών, πρέπει να υποβάλετε:

     α. Δήλωση απώλειας ασφαλιστικών Βιβλιαρίων

  β. Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων.

 Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Ομοσπονδία μας στα τηλ. 2168004777, 2168004778.