ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

«Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας Στρατού Ξηράς»

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του Ν∆ 1400/1973 και των άρθρων 39 και 40 του Ν∆ 445/1974 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας µε το βαθµό που φέρουν, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας:

 α. Υλικού Πολέµου Θεοδωρίδου Αθηνά του Αριστείδη ΑΜ:69601, που γεννήθηκε το έτος 1972, στο Κιλκίς η οποία υπέβαλλε από 28-06-2017 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1036191568/16-11-2017).

 β. Πεζικού Ορφανουδάκη Χριστόφορο του Μιχαήλ ΑΜ:70352, που γεννήθηκε το έτος 1975, στο Ηράκλειο ο οποίος υπέβαλλε από 19-06-2017 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1267973115/16-11-2017). γ. ∆ιαβιβάσεων Μαυράκη Ισίδωρο του Κωνσταντίνου ΑΜ:70430, που γεννήθηκε το έτος 1974, στη Χίο ο οποίος υπέβαλλε από 09-08-2017 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 6366327231/16-11-2017).

 δ. Εφοδιασµού Μεταφορών Λιάγκα Αθανάσιο του Χρήστου ΑΜ:70776, που γεννήθηκε το έτος 1975, στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας ο οποίος υπέβαλλε από 14-06-2017 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:
2719166722/16-11-2017).

 ε. Υλικού Πολέµου Τελιορίδη Βασίλειο του Αργύριου ΑΜ:70959, που γεννήθηκε το έτος 1974, στη Βέροια Ηµαθείας ο οποίος υπέβαλλε από 10- 07-2017 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1179927104/16-11-2017). 
 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...