ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

ΠΟΕΣ: Έγγραφο για να δοθεί κοινωνικό μέρισμα στα Στελέχη που υπηρετούν στα Νησιά

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣ :- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης                               Αρ. Πρωτ. 779/2017
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης                                                 Αθήνα, 27 Δεκ 2017 
(υπόψη κ.κ. Ε. Αχτσιόγλου, Α. Πετρόπουλου)
                 - Υπουργείο Οικονομικών 
(υπόψη κ.κ. Ε. Τσακαλώτου, Γ. Χουλιαράκη)                                                                       
                                                                                                         
ΚΟΙΝ    :   - κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ
- ΓΔΟΣΥ/Δντής, ΔΟΙ 
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
- Π.Ο.Ε.Σ.
- Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας 
             
ΘΕΜΑ : Ειδικό Πρόσθετο Κοινωνικό Μέρισμα Έτους 2017

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ.  2/92119/2017/19.12.2017 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 4505, «Καθορισμός των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων διανομής ειδι-κού πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος έτους 2017 σε μόνιμους κατοίκους νη-σιωτικών περιοχών»)

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Με τη σχετική Κοινή Υπουργική σας Απόφαση καθορίσθηκαν τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις διανομής ειδικού πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος έτους 2017 σε μόνιμους κατοίκους νησιωτικών περιοχών. 

Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοί μας που υπηρετούν σε νησιωτικές περιοχές, όπως οι περιοχές αυτές επακριβώς προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ (νησιά των Νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, πλην των νήσων Ρόδου, Καρπάθου, Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω), στην προσπάθειά τους να αιτηθούν, ηλεκτρονικώς κατά τις οδηγίες, τη λήψη του εν θέματι κοινωνικού μερίσματος, το σύστημα (ηλεκτρονική πλατφόρμα) απέρριπτε αμέσως την αίτηση για το λόγο ότι η  δηλωθείσα  μόνιμη  κατοικία δεν ενέπιπτε στις προϋποθέσεις της ως άνω ΚΥΑ.Είναι προδήλως γνωστό ότι τα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικώς τα υπηρετούντα στο Στρατό Ξηράς, μετακινούνται (μετατίθενται) υποχρεωτικώς και αδιαλείπτως κάθε τρία (3) χρόνια, υπηρετώντας σε περιοχές μακράν της μόνιμης κατοικίας τους, αναζητώντας για το χρονικό αυτό διάστημα, προσωρινή στέγαση, συνήθως ενοικιά-ζοντας οικίες.

Αποτέλεσμα της ως άνω ιδιομορφίας, που συναντάται αποκλειστικώς και μόνο στους Έλληνες στρατιωτικούς, είναι στρατιωτικοί που υπηρετούν σε περιοχές που δεν προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ, αλλά δηλώνουν ως μόνιμη κατοικία τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτήν να λάβουν το εν θέματι μέρισμα, ενώ αντίστοιχοι συνάδελφοί μας, που υπηρετούν σε περιοχές που προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ, αλλά δηλώνουν ως μόνιμη κατοικία τις περιοχές που δεν προσδιορίζονται σε αυτήν να μην λάβουν το εν θέματι μέρισμα. 

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Είναι προφανές ότι η ανωτέρω αστοχία [δηλωθείσα δνση μόνιμης κατοικίας στους Πίνακες 1 και 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016] ώθησε το σύστημα να απορρίψει ή να δεχτεί, αντιστοίχως, αιτήσεις. 

Προκειμένου να επιλυθεί η ως άνω δυσλειτουργία και καθόσον κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει τόσο σύντομα, αφού η πρόσβαση στην πλατφόρμα δίδεται μέχρι και τη σήμερον (27.12.2017), παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ενεργοποίη-σης εκ νέου την υπόψη εφαρμογής, σε ένα εύλογο μελλοντικό χρόνο (κατά πρόταση από 01.3.2018 έως και 15.3.2018), ώστε οι συνάδελφοί μας να προλάβουν να προβούν σε τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις οικείες ΔΟΥ, διορθώνοντας τυχόν λάθη στις αυτές δηλώσεις της μόνιμης κατοικίας τους (για το έτος 2016), ίσως και με την κατάθεση, προς τις ΔΟΥ, βεβαίωσης από τη Μονάδα όπου υπηρετεί εκάστη ή έκαστος συνάδελφος, προς επιβεβαίωση της πραγματικότητας.    

Ευελπιστούμε στην αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Λοχαγός (ΠΒ)
6931116066