ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

«Ονοµασία και Κατάταξη Ανθυπολοχαγών Αποφοίτων της Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής στο Στρατό Ξηράς»

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Σας γνωρίζουµε ότι κοινοποιείται το από 17-10-2017 Π∆ «Ονοµασία και Κατάταξη Ανθυπολοχαγών Αποφοίτων της Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής στο Στρατό Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό Γ΄ 1085/03-11-2017 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ. 999644/17-10-2017 εγγραφή του ΓΕΣ/∆ΟΙ.