ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

«Μονιµοποίηση Επαγγελµατία Οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ.)»


 Μονιµοποιούµε, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.2936/01 (ΦΕΚ 166/25-07-2001, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν.3036/2002 (ΦΕΚ 171/23-7-2002, τ.Α΄) και της παραγράφου 8 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.416/205235/12-11-2001 (ΦΕΚ 1610/05-12-2001, τ.Β΄) αποφάσεως Υπουργού Εθνικής Άµυνας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ 2507/31-12-2007 τ.Β΄) αποφάσεως Υπουργού Εθνικής Άµυνας και λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 2 από 01 Σεπτεµβρίου 2017 πρακτικό συνεδριάσεων του Συµβουλίου Επανακρίσεων Ανθυπασπιστών/ Υπαξιωµατικών/ ΕΠ.ΟΠ., το ∆ίοπο ΕΠ.ΟΠ. (ΑΡΜ) ∆ηµητρούλια Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΓΜ: Ο-07752) µε ηµεροµηνία µονιµοποιήσεως την 19 Aπριλίου 2017. 
« PREV
NEXT »
Loading...