Έκπτωση και Απόλυση Λοχία ΕΠ.ΟΠ.. - Enoplos

Breaking

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Έκπτωση και Απόλυση Λοχία ΕΠ.ΟΠ..


Έχοντας υπόψη: Την από 15 Σεπ 17 τελεσίδικη γνωμοδότηση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΠ Φ. 453/230/113744/Σ.4749/14 Αυγ 17 Δγή της ΑΣΔΕΝ/ΔΙΠΡΟ, ο ΕΠΟΠ Λχίας (ΕΜ) Παπαμικρουλέας Παναγιώτης του Κων/νου (ΑΜ:ΕΠΟ01837714 ή ΣΑ:107/1935/06)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την έκπτωση από το βαθμό του, τη μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την απόλυση του ΕΠΟΠ Λχία (ΕΜ) Παπαμικρουλέα Παναγιώτη του Κων/νου(ΑΜ:ΕΠΟ1837714 ή ΣΑ:107/001935/06), σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 49 του ΝΔ 4105/1960 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν.3883/2010, από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 15 Σεπ 17 τελεσίδικη γνωμοδότηση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΠ Φ. 453/230/113744/Σ.4749/14 Αυγ 17 Δγή της ΑΣΔΕΝ/ΔΙΠΡΟ.