ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΑΔΑ: ΩΤΞ56-ΛΦ5)

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7 και του άρθρου 40 του ΝΔ 445/1974 και των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 3 του ΠΔ 21/91, με το βαθμό που φέρει τον...

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο:http://staratalogia.blogspot.gr