ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:
latest

Αποστρατείες Αξιωματικών & Ανθυπασπιστή του ΠΝ


1. Θέτουµε σε αποστρατεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21(παράγρ. 9) τουν.2439/96, 32 του ν.3883/10 και 34 του ν.δ 1400/73, τους παρακάτω Αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού, ως ακολούθως:

 (1). Αντιπλοίαρχο, Μηχανικό, Γαραντζιώτη Αναστάσιο του ∆ιονυσίου (ΑΜ-Μ-954), που γεννήθηκε το έτος 1972, στην Αθήνα του νοµού Αττικής.

 (2) Αντιπλοίαρχο, Υγειονοµικού/Ιατρό, Σιδηρά Γεώργιο του Γρηγορίου (ΑΜ-ΥΙ-385), που γεννήθηκε το έτος 1974, στην Αθήνα του νοµού Αττικής

2. Θέτουµε σε αποστρατεία µετά από αίτησή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32 ν.3883/10 και 34 του ν.δ 1400/73, τον Πλωτάρχη, Μηχανικό, Χατζηγιάννη Παναγιώτη του
Στυλιανού, (ΑΜ-Μ-1108), που γεννήθηκε το έτος 1979, στην Αθήνα νοµού Αττικής, µετά την
αποδοχή της αίτησης παραίτησής του από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. 3. Θέτουµε σε αποστρατεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21(παράγρ. 9) του ν.2439/96 και 34 του ν.δ 1400/73, τον Πλωτάρχη Ειδικοτήτων του Πολεµικού Ναυτικού, Χρυσίνα Κωνσταντίνο του Γεωργίου, (ΑΜ-Υ-2019), που γεννήθηκε το έτος 1967, στην Αθήνα του νοµού Αττικής µετά την αποδοχή από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της αίτησή αποστρατείας του. 

4. Θέτουµε σε αποστρατεία, µετά από αίτησή της και µε το βαθµό που φέρει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 του ΑΝ 1101/1938 και 39 του Ν∆ 445/1974, την Ανθυπασπιστή
του Πολεµικού Ναυτικού, ∆ιαχειρίστρια / Χειρίστρια Τηλετύπων, Αντωνία Τσάκωνα του Ιωάννη(ΑΓΜ: Γ-00960), που γεννήθηκε το έτος 1969, στο Nαύπλιο του Νοµού Αργολίδος, µετά την αποδοχή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας, της αιτήσεως αποστρατείας της. « PREV
NEXT »
Loading...