«Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» - Enoplos

Breaking

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

«Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του Ν∆ 1400/73 και των άρθρων 39 και 40 του Ν∆ 445/74 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας µε το βαθµό που φέρουν, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας

Ανθυπασπιστές:
 α. Τεθωρακισµένων Κούτρα Νικόλαο του Κωνσταντίνου ΑΜ:68425, που γεννήθηκε το έτος 1973, στην Θεσσαλονίκη ο οποίος υπέβαλλε από 19-04- 17 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το ΜητρώοΑνθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:3111827102/09-10-2017)  β. Τεχνικού Χατζηαθανασίου Θωµά του Αναστάσιου ΑΜ:69904,που γεννήθηκε το έτος 1968, στην Κοζάνη ο οποίος υπέβαλλε από 10-07-17αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το ΜητρώοΑνθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1752118113/09-10-2017)

 γ. Τεχνικού Νάκη Βασίλειο του Κωνσταντίνου ΑΜ:70726, πουγεννήθηκε το έτος 1973, στην Άρτα ο οποίος υπέβαλλε από 06-07-17 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1215310792/09-10-2017)

 δ. Υγειονοµικού Παναγόπουλο Σταµάτιο του ∆ηµήτριου ΑΜ:70996, που γεννήθηκε το έτος 1973, στην Τρίπολη Αρκαδίας ο οποίοςυπέβαλλε από 19-06-17 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφήςαπό το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου1043897283/09-
10/-2017)