Προσλήψεις ΟΒΑ δείτε όλη την προκήρυξη! ( Δύο Προκηρήξεις ) - Enoplos

Breaking

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Προσλήψεις ΟΒΑ δείτε όλη την προκήρυξη! ( Δύο Προκηρήξεις )


1. Σας γνωρίζουµε, ότι προκηρύσσονται ενενήντα ένα (91) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές ∆υνάµεις του Στρατού Ξηράς, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1), οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 µε το (στ) σχετικό. 2. Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι Ειδικών ∆υνάµεων, πουπληρούν τα απαιτούµενα προσόντα του Παραρτήµατος «Α» και τους έχει απονεµηθεί οποιαδήποτε ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος «∆», έως την 31Οκτ 17 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ωςεκπρόθεσµα), όπως παρακάτω: 


1. Σας γνωρίζουµε, ότι προκηρύσσονται εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις οπλι- τών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1), οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 µε το (στ) σχετικό.  2. Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσό- ντα του Παραρτήµατος «Α» και τους έχει απονεµηθεί οποιαδήποτε ειδικότητα , θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος «∆», έως την 31 Οκτ 17 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα), όπως παρακάτω: