ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

«Σταδιοδροµική Αποκατάσταση Επαγγελµατία Οπλίτη»


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Ανακαλούµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), την υπ’ αριθ. Φ.414.36/40/214554/Σ.4554/27 Ιουν 17/ΓΕΝ/Β3-ΙΙΙ απόφαση του ∆ιευθυντού Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, η οποία δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 759 από 02 Αυγούστου 2017 ΦΕΚ Τεύχος Γ΄, που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία µε το βαθµό που φέρει του ∆ιόπου
ΕΠ.ΟΠ. (ΑΡΜ) ∆ηµητρούλια Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (ΑΓΜ: Ο-07752), που γεννήθηκε το έτος 1984 µε ΣΑ:141/1021/2005 και είναι εγγεγραµµένος στα Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης του Νοµού Αττικής, µε την οποία είχε απολυθεί των τάξεων του Π.Ν. ως ακατάλληλος για µονιµοποίηση. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2936/01 (Α΄ 166) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν.3036/02 (Α΄ 171), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 της υπ’ αριθ. Φ.416/205235/12 Νοε 01 (Β΄ 1610) Υπουργικής Απόφασης, επειδή το Συµβούλιο Επανακρίσεων Ανθυπασπιστών/ Υπαξιωµατικών/ ΕΠ.ΟΠ. µε το υπ’ αριθ. 2 της 01 Σεπτεµβρίου 2017 πρακτικό του,έκρινε την προσφυγή του ως ΒΑΣΙΜΗ και τον ενέταξε σε συµπληρωµατικό Πίνακα «Κατάλληλων για µονιµοποίηση» ∆ιόπων ΕΠ.ΟΠ. 2. Ο ανωτέρω επανέρχεται στις τάξεις του ΠΝ, ως µηδέποτε αποµακρυνθείς, µε το βαθµό του ∆ιόπου ΕΠ.ΟΠ., επειδή κατά την επανάληψη της κρίσεώς του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.δ.445/74 (Α΄ 160), από το αρµόδιο Συµβούλιο Επανακρίσεων Ανθυπασπιστών/Υπαξιωµατικών/ ΕΠ.ΟΠ. µε το υπ’ αριθ. 2 της 01 Σεπτεµβρίου 2017 πρακτικό του, κρίθηκε ως
«Κατάλληλος για µονιµοποίηση». 

3. Για την ανάκληση της ανωτέρω αποφάσεως παρασχέθηκε η υπ’ αριθ. 61 από 11-09-2017, βεβαίωση παροχής πιστώσεως από ΓΕΝ/Ε3. 

4. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. « PREV
NEXT »
Loading...