ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΕΙΧΑΜΕ ΤΙΣ ΑΦΗΣΑΜΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ...


Άνθρωπος τις έκαμε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς· 

και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου διά να είπη προς τους κεκλημένους· Έρχεσθε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα.

Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμην να παραιτώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν· Αγρόν ηγόρασα, και έχω ανάγκην να εξέλθω και να ίδω αυτόν· παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον. 

Και άλλος είπεν· Ηγόρασα πέντε ζεύγη βοών, και υπάγω να δοκιμάσω αυτά· παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον. και άλλος είπε· Γυναίκα ενυμφεύθην, και διά τούτο δεν δύναμαι να έλθω.
Λουκ.ΙΔ' 16-20

« PREV
NEXT »
Loading...