ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Προαγωγές Υπαξιωµατικών»

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

1. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστή την Αρχικελευστή ΕΜΘ (∆ΙΑΧ/ΗΥ) Κουναβέλη Κωνσταντίνα (ΑΓΜ: Γ-01098) µε ηµεροµηνία προαγωγής την 26 Αυγούστου 2017, που συµπλήρωσε τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 21/91 και του άρθρου 36 του Ν∆ 445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστών (Γυναίκες), ανεξάρτητα από Ειδικότητα και Τέχνη, µετά τη Σίδα Αντωνία του Σπυρίδωνα (ΑΓΜ: Γ-01544). 2. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστή την Αρχικελευστή ΕΜΘ (∆ΙΑΧ/ΗΥ) Tσιτσώνη Ελένη (ΑΓΜ: Γ-01426) µε ηµεροµηνία προαγωγής την 03 Σεπτεµβρίου 2017, που συµπλήρωσε τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 21/91 και του άρθρου 36 του Ν∆ 445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)
Ανθυπασπιστών (Γυναίκες), ανεξάρτητα από Ειδικότητα και Τέχνη, µετά την Κουναβέλη Κωνσταντίνα του Πέτρου (ΑΓΜ: Γ-01098). 


Επιλεγμένες Ειδήσεις