ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς»

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Αποφασίζουµε
1. Κυρώνουµε:
α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 20 του
ν.2439/1996 τον παρακάτω συµπληρωµατικό πίνακα έκτακτης κρίσης που
συντάχθηκε από το Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθµό «2» για
λόγους υγείας:
ΕΤΟΥΣ 2017
Ευδοκίµως τερµατίσαντος τη σταδιοδροµία του Ταγµατάρχη
Αρχιτεχνιτών Υγειονοµικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κωνσταντινίδη ∆ηµητρίου του
Θεοχάρη ΑΜ:55685.
β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του
ν.3883/2010, τους παρακάτω πίνακες έκτακτης κρίσης, που συντάχθηκαν από τα
αρµόδια Συµβούλια Προαγωγών:
ΕΤΟΥΣ 2017
Προακτέων στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθµό Αντισυνταγµαταρχών
Όπλων και Σωµάτων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας: 

- 2 -
(1) Πεζικού Γουγούση Γεωργίου του Ζαχαρία ΑΜ:50304
(2) Υγειονοµικού Ιατρών Συµεωνίδη Σάββα του Νικολάου ΑΜ:51632
γ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του
ν.2439/1996 τους παρακάτω συµπληρωµατικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων που
συντάχθηκαν από τα αρµόδια Συµβούλια, λόγω θανάτου:

ΕΤΟΥΣ 2017
(1) Προακτέου Συνταγµατάρχη ∆ιαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας
Κασίµη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:48013
(2) Προακτέου Ταγµατάρχη Μουσικού Πέτρου Βασιλείου του Πέτρου
ΑΜ:549322. Προάγουµε:
α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 20 του
ν.2439/1996, για λόγους υγείας σε Αντισυνταγµατάρχη τον Ταγµατάρχη Αρχιτεχνιτών
Υγειονοµικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κωνσταντινίδη ∆ηµήτριο του Θεοχάρη ΑΜ:55685.
β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.988/1979 σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010, σε Συνταγµατάρχες τους παρακάτω
Αντισυνταγµατάρχες Όπλων και Σωµάτων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις
αποστρατείας:
(1) Πεζικού Γουγούση Γεώργιο του Ζαχαρία ΑΜ:50304
(2) Υγειονοµικού Ιατρών Συµεωνίδη Σάββα του Νικολάου ΑΜ:51632
γ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του
ν.2439/1996:
(1) Σε Ταξίαρχο τον Συνταγµατάρχη ∆ιαβιβάσεων Ελαφράς
Υπηρεσίας Κασίµη Κωνσταντίνο του Ιωάννη ΑΜ:48013, της προαγωγής του
λογιζοµένης από 06-05-2017 ηµεροµηνία προηγούµενη του θανάτου του.
(2) Σε Αντισυνταγµατάρχη τον Ταγµατάρχη Μουσικού Πέτρου
Βασίλειο του Πέτρου ΑΜ:54932, της προαγωγής του λογιζοµένης από 31-03-2017
ηµεροµηνία προηγούµενη του θανάτου του.

3. Θέτουµε:
α. Σε αποστρατεία µε αίτησή τους και εγγράφουµε στα στελέχη της
εφεδρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του νδ.1400/1973 τους
παρακάτω Συνταγµατάρχες Όπλων και Σωµάτων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι
αιτήσεις αποστρατείας:
(1) Πεζικού Γουγούση Γεώργιο του Ζαχαρία ΑΜ:50304, που
γεννήθηκε το έτος 1970 στην Κορησό Καστοριάς. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής
από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1173512226/11-08-
2017)
(2) Υγειονοµικού Ιατρών Συµεωνίδη Σάββα του Νικολάου ΑΜ:51632,
που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Μελβούρνη Αυστραλίας. (Αριθµός Βεβαίωσης
∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού
∆ηµοσίου:6547268421/11-08-2017)
β. Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 20 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, µε το βαθµό που φέρουν τους
παρακάτω Αξιωµατικούς Όπλων και Σωµάτων: 

(1) Ταξίαρχο ∆ιαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Κασίµη Κωνσταντίνο
του Ιωάννη ΑΜ:48013, που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Πέτρα Ιωαννίνων της
αποστρατείας του λογιζοµένης από 07-05-2017, ηµεροµηνία του θανάτου του.
(Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού
∆ηµοσίου:2312334105/07-05-2017)
(2) Αντισυνταγµατάρχη Μουσικού Πέτρου Βασίλειο του Πέτρου
ΑΜ:54932, που γεννήθηκε το έτος 1967 στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής της
αποστρατείας του λογιζοµένης από 01-04-2017, ηµεροµηνία του θανάτου του.
(Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού
∆ηµοσίου:1655382333/01-04-2017) 


Επιλεγμένες Ειδήσεις