ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Νόμος «σκούπα» για Στρατιωτικούς. Δείτε τις σημαντικές αλλαγές

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

■ Στη Βουλή νομοσχέδιο με σημαντικές αλλαγές. Ποιοι θα μπορούν να παραμένουν και μετά το όριο ηλικίας.
■ Ιδρύεται υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων και αξιοποιούνται τα ακίνητα.

Μία σειρά από κρίσιμα ζη­τήματα για τα στελέ­χη των Ενό­πλων Δυνάμεων επιλύει το νομοσχέδιο του υπουργεί­ου Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε χθες.

Το νομοσχέδιο με τίτ­λο «Ρυθμίσεις περί σταδι­οδρομίας και εξέλιξης στε­λεχών και οικονομικής μέ­ριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύ­σταση Κοινού Σώματος Οι­κονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» θα ει­σαχθεί άμεσα προς επεξερ­γασία στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτε­ρικών Υποθέσεων.

Το υλικό

Πέραν των ρυθμίσεων που διευθετούν χρόνια ζητήμα­τα που απασχολούσαν διά­φορες κατηγορίες αξιωματι­κών, το νομοσχέδιο ρυθμί­ζει τη δυνατότητα αξιοποίησης (πώληση ή εκμίσθωση) κινητών περιουσιακών στοι­χείων των Ενόπλων Δυνά­μεων, τα οποία, αν και δεν χρησιμοποιούνται από αυ­τές, δεν έχουν απολέσει τη χρησιμότητά τους ή την οι­κονομική αξία τους.

Παράλληλα ρυθμίζεται και η αξιοποίηση του πλεο­νάζοντος ή ακατάλληλου πολεμικού υλικού. Με τον τρό­πο αυτόν το υπουργείο πετυχαίνει και την οικονομική ενίσχυση του προϋπολογι­σμού του και την αποσυμ­φόρηση των χώρων φύλα­ξης όπου κρατάει τα υλικά. Η αξιοποίηση του υλικού θα γίνεται με ηλεκτρονική ή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, χωρίς να απο­κλείεται η εκμίσθωση.Προσωπικό

Με το νομοσχέδιο κα­θορίζεται η δυνατότη­τα οικειοθελούς παραμο­νής στην ενεργό υπηρεσία και εκτός οργανικών θέσε­ων αξιωματικών βαθμού έως Συνταγματάρχη και αντίστοιχων άλλων κλά­δων των Ενόπλων Δυνάμε­ων, που υπάγονται στις δι­ατηρούμενες εν ισχύ δια­τάξεις του σταδιοδρομικού νόμου 2439/1996, για τους οποίους ανακύπτουν λό­γοι υποχρεωτικής εξόδου από τις τάξεις των Ε.Δ., εί­τε επειδή κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη στα­διοδρομία τους (πλην των αποστρατευομένων για λόγους υγεί­ας), έχοντας συμπληρώσει 35ετή συντά­ξιμη υπηρε­σία πριν από τη συμπλή­ρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους, είτε επει­δή έχοντας ήδη τεθεί εκτός οργανικών θέσεων υπο­χρεούνται σε αποστρατεία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικί­ας τους.

Επίσης, με το ίδιο νο­μοσχέδιο ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απονομής αποστρατευτικού βαθμού ανθυπολοχα­γού και αντίστοιχων των άλλων κλάδων των Ενό­πλων Δυνάμεων σε τιθέμε­νους σε αποστρατεία εθε­λοντές και εθελόντριες μα­κράς θητείας βαθμού ανθυπασπιστή. Προβλέπεται ακόμα η επαναφορά στις τάξεις του Στρατού Ξηράς μικρού αριθμού αξιωματι­κών που προέρχονται από την κατηγορία των χειρι­στών ειδικής μονιμότητας του ν. 324/1976 οι οποίοι επιθυμούν να ανακληθούν στην ενέργεια, προκειμέ­νου να συνδράμουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους ως μόνιμοι από την εφεδρεία αξιωματικοί στην εκπλήρωση της αποστο­λής των υπηρεσιών του Στρατού Ξη­ράς που πα­ρέχουν πτη­τικό έργο.

Το υπουρ­γείο Εθνικής Άμυνας προ­χωρά με ειδική ρύθμιση και στην αποκατάσταση των αξι­ωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και συμπλήρωσαν εντός του 2015 (καταταγέντες στις ΑΣΣΥ το 1990) 25 έτη πραγ­ματικής στρατιωτικής υπη­ρεσίας, οι οποίοι προήχθη­σαν σε βαθμούς αξιωματι­κών στα 20 έτη έναντι των νεότερων αξιωματικών της ίδιας προέλευσης, που προ­ήχθησαν στα 19 έτη.

Αυτό είχε ως συνέπεια οι αξιωματικοί της εν λόγω κατηγορίας να κρίνονται για προαγωγή στον κατα­ληκτικό βαθμό τους (αντισυνταγματάρχη και αντί­στοιχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ.) στα 37 έτη πραγ­ματικής στρατιωτικής υπη­ρεσίας, ενώ οι νεότεροί τους αξιωματικοί της ίδιας κατη­γορίας και προέλευσης κρί­νονται για προαγωγή στον ίδιο καταληκτικό βαθμό στα 36 έτη πραγματικής στρα­τιωτικής υπηρεσίας. Λύνε­ται έτσι αυτό το πρόβλημα της καθυστερημένης βαθμολογικής εξέλιξης αυτών των αξιωματικών.

Σημαντι­κή επίσης στην κατεύθυν­ση της διαφάνειας είναι και η ίδρυση υπηρεσίας εσω­τερικών υποθέσεων, που υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, με αυξημένες επιχειρησια­κές δυνατότητες και δυνα­τότητα άμεσης συνεργασίας με τις εισαγγελικές και διω­κτικές Αρχές.

Η αποστολή της εστιά­ζεται στην προστασία των οικονομικών συμφερό­ντων του υπουργείου Εθνι­κής Άμυνας με την πρόλη­ψη και διερεύνηση των οι­κονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθο­ράς στον χώρο του υπουρ­γείου και των Ενόπλων Δυ­νάμεων. Παράλληλα, δημι­ουργείται Κοινό Σώμα Οι­κονομικών Επιθεωρητών, που υπάγεται στον αρχη­γό ΓΕΕΘΑ.

Για πρώτη φορά, όπως επισημαίνεται στην αιτιο­λογική έκθεση του νομο­σχεδίου, καθορίζονται ο ενδελεχής έλεγχος συμ­βάσεων και η παροχή διαβεβαίωσης - πιστοποίη­σης για τη νόμιμη διαχεί­ριση και σύνταξη των οι­κονομικών αναφορών και καταστάσεων.

Του Κ. Παπαχλιμίντζου-dimokratia@dimokratianews.gr
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-28/09/2017)
http://staratalogia.blogspot.gr ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...