ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Μετατάξεις για Ανθυπασπιστές ΕΜΘ ΕΠΟΠ και ΑΣΣΥ! Δείτε όλη την προκήρυξη και τις θέσεις!

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Βγήκε προκήρυξη από το ΓΕΣ για  Μετατάξεις που αφορούν Ανθυπασπιστές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ και απόφοιτους ΑΣΣΥ .

 Τεχνικό Σώµα

 Μία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού, του Ε.Μ.Π. ή αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

Υγειονοµικό Σώµα

 ∆ύο (2) θέσεις µε την ειδικότητα Νηπιαγωγού, για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Νηπιαγωγού, Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

 Οικονοµικό Σώµα

 Μία (1) θέση Οικονοµικού για τη κάλυψη της
οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Οικονοµικών ή Οικονοµικών
Επιστηµών ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

  Σώµα Έρευνας Πληροφορικής

 Μία (1) θέση Αναλυτή Προγραµµατιστή Η/Υ για
τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή
ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. ∆ώδεκα (12) ΝΟΘ Μον. Υπαξιωµατικών οι οποίες θα καλυφθούν µε µετάταξη ΕΜΘ-ΕΠΟΠ, στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού και στα Σώµατα Εφοδιασµού Μεταφορών και Γεωγραφικού, όπως παρακάτω:

 Όπλο Αεροπορίας Στρατού

 ∆ύο (2) θέσεις Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας
για τη κάλυψη των οποίων απαιτείται:
 (α) Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.
 (β) Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής
γλώσσας τουλάχιστον Β΄ βαθµίδας (Γ1/C1).
 (γ) Ιατρικό πιστοποιητικό από το Κέντρο
Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Β» του Π∆ 11/2014.  Σώµα Εφοδιασµού Μεταφορών

 (α) Τρείς θέσεις (3) Τεχνολόγου Τροφίµων
για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Τ.Ε.Ι. Τµήµατος
Τεχνολογίας Τροφίµων ή πτυχίο Α.Ε.Ι. Επιστήµης και Τεχνολογίας τροφίµων του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων
σπουδών αλλοδαπής

(β) Τρείς θέσεις (3) Τεχνολόγου
Πετρελαιολιπαντικών για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου
Τ.Ε.Ι. Τµήµατος Τεχνολογίας Πετρελαίου ή πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανικού Τεχνολογίας
και Φυσικού Αερίου του Ε.Μ.Π. ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών
αλλοδαπής.
 (γ) Μία (1) θέση ειδικότητας Χηµικού για
την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Χηµικού Σχολής
Θετικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου
σπουδών αλλοδαπής.
 (δ) ∆ύο (2) θέσεις ειδικότητας Χηµικού
Μηχανικού, για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Χηµικού
Μηχανικού του Ε.Μ.Π. ή αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. ή
ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

 Σώµα Γεωγραφικού

 Μία (1) θέση Τοπογράφου Γεωγραφικού για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου του Ε.Μ.Π.-Α.Π.Θ. ή αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχίο Τµήµατος Γεωγραφίας Α.Ε.Ι. ή
Τµήµατος Τ.Ε.Ι. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.
 6. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάταξης έχουν:
 α. Οι Μόνιµοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον
πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την ονοµασία τους ως Υπαξιωµατικοί
και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών
αλλοδαπής.

β. Οι ΕΜΘ οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας και έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού τοµέα ή είναι κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

 γ. Οι ΕΠΟΠ που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού τοµέα ή είναι κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

 7. Για την αξιολόγηση της αίτησης µετάταξης λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
 α. Το αντικείµενο και ο βαθµός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψης θέσης.

Δείτε την εγκύκλιο 

 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...