ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Κύρωση πινάκων οφειλόµενων τακτικών κρίσεων έτους 2017-18, διόρθωση Π. ∆ιατάγµατος και προαγωγή Πλωταρχών του Πολεµικού Ναυτικού»

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
1. Κυρώνουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 26 του ν.3883/10, τον
πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «∆ιατηρητέου στον αυτό βαθµό», του Αντιπλοιάρχου
Οικονοµικού Σηµιακάκη Χρήστου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Ο-637), που συντάχθηκε από το
Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο Κρίσεων, µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 6 από 17-05-2017, της
6ης συνεδρίασής του.
2. Κυρώνουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 26 του ν.3883/10,
τους παρακάτω πίνακες οφειλόµενων τακτικών κρίσεων Πλωταρχών έτους 2017-18,
«Προακτέων κατ’ εκλογή», που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών
Ναυτικού, µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 4 από 30-06-2017, της 4ης συνεδρίασής του, ως
ακολούθως:

α. Μηχανικών:
(1). Καβουσανού-Καβουσανάκη Ανδρέα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-1015)
(2). Γιαννούλη Γεώργιου του ∆ηµοσθένη (ΑΜ-Μ-1028)
(2). Καραµάνου ∆ηµήτριου του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-1032)
β. Οικονοµικού, Γενοβέλη Αλέξανδρου του Ναπολέοντα (ΑΜ-66994).


3. Προάγουµε, στο βαθµό του Αντιπλοιάρχου τους παρακάτω Πλωτάρχες του Πολεµικού
Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού σε
οφειλόµενη τακτική κρίση έτους 2017-18, ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή» σύµφωνα µε την
απόφαση υπ΄ αριθµ. 4 από 30-06-2017, της 4ης συνεδρίασής, ως ακολούθως:

α. Μηχανικούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 (παραγρ.5β), 26 και 27
(παραγρ.3) 31 του ν.3883/10:
(1) Καβουσανό-Καβουσανάκη Ανδρέα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-1015) και θέτουµε
στην επετηρίδα Αξιωµατικών Μηχανικών µετά τον Αντιπλοίαρχο, Κικιώνη Στέφανο του Ηλία
(ΑΜ-Μ-1005),


 (2) Γιαννούλη Γεώργιο του ∆ηµοσθένη (ΑΜ-Μ-1028) και θέτουµε στην
επετηρίδα Αξιωµατικών Μηχανικών µετά τον Αντιπλοίαρχο, Καβουσανό-Καβουσανάκη
Ανδρέα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-1015),
 (3) Καραµάνο ∆ηµήτριο του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-1032) και θέτουµε στην
επετηρίδα Αξιωµατικών Μηχανικών µετά τον Αντιπλοίαρχο, Κανελλόπουλο Ιωάννη του
Κανέλλου (ΑΜ-Μ-1023),
της προαγωγής τους λογιζοµένης την 31-05-17, ηµεροµηνία που συµπληρώνουν
απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό.

β. Οικονοµικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 (παραγρ.5α), 26, 27
(παραγρ.3) και 31 του ν.3883/10 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρ.18 (παραγρ. 13)
του ν.4407/16, τον Γενοβέλη Αλέξανδρο του Ναπολέοντα (ΑΜ-66994) και θέτουµε στην
επετηρίδα Αξιωµατικών Οικονοµικού, µετά τον Αντιπλοίαρχο, Σιδέρη Ιωάννη του Μηνά (ΑΜ-
Ο-713) της προαγωγής του λογιζοµένης την 18-06-17, ηµεροµηνία που συµπληρώνει τα
απαιτούµενα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

4. Στο Π. ∆ιάταγµα από 30-5-2017 (Γ΄522) «Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Ανωτάτων
Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού»,, να αντικατασταθεί η εσφαλµένη υποπαράγραφος
1β:
«Αρχιπλοιάρχους, οι οποίοι κρίθηκαν από το ΑΝΣΚ του Πολεµικού Ναυτικού, στο βαθµό του
Πλοιάρχου σε τακτική κρίση έτους 2016-17, ως «Ευδοκίµως τερµατίσαντες την σταδιοδροµία
τους», µε την απόφαση υπ΄ αριθµ. 2/Σ.2 από 02-03-2017»
µε την ορθή: 

«Αρχιπλοιάρχους, οι οποίοι κρίθηκαν από το ΑΝΣΚ του Πολεµικού Ναυτικού, στο βαθµό του
Πλοιάρχου σε τακτική κρίση έτους 2017-18, ως «Ευδοκίµως τερµατίσαντες την σταδιοδροµία
τους», µε την απόφαση υπ΄ αριθµ. 2/Σ.2 από 02-03-2017». Επιλεγμένες Ειδήσεις