ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος διορίζει 10 Συγγενείς Α' Βαθμού Θανόντων εν υπηρεσία Αξκών & Υπξκων

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ∆ιορίζουµε τους κατωτέρω δέκα (10) συγγενείς θανόντων Αξκων-Υπξκων, κ.α. ως ∆οκίµους Υπαλλήλους, σε κενές οργανικές θέσεις του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ, σε κλάδους και ειδικότητες, που αναγράφονται έναντι ενός εκάστου, µε εισαγωγικό βαθµό ∆΄ και πρώτο µισθολογικό κλιµάκιο και τους τοποθετούµε σε Μονάδες, ως εξής


Δείτε το ΦΕΚ τα ονόματα και τις θέσεις: