ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

ΠΟΕΣ! ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

25 Αυγούστου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΑΝΥΕΘΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ.


ΠΡΟΣ :ΑΝΥΕΘΑ, κ. Δ. Βίτσα Αρ. Πρωτ. 529/2017  Αθήνα, 25 Αυγ 2017 ΚΟΙΝ : - ΥΕΘΑ, κ. Π. Καμμένο
- ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ
- κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
- ΠΟΕΣ
- Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη μας

ΘΕΜΑ : Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων

ΣΧΕΤ : α. Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107, «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ-σης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λει-τουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»)
β. Υπ. αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/2016 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενό-πλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμε-ων»)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το άρθρο 149 του σχετικού (α) νόμου καθορίστηκε πλέον ότι, η ειδική άδεια των 22 ημερών ετησίως, χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται.

Μετά από διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας, μόλις επί ημερών σας, υιοθετήθηκε η πρότασή μας και με το άρθρο 21 της σχετικής (β) απόφασης καθορίσθηκε ότι, στα στελέχη των ΕΔ,  τους Επαγγελματίες Οπλίτες, οι οποίοι είναι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανήλικου τέκνου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγί-σεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο, ενώ στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι έχουν σύζυγο ή προστατευόμενο μέλος ή την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.

Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της δικαιοσύνης και ισότητας των δημοσίων λειτουρ-γών, αλλά γνωρίζοντας πολύ καλά την ευαισθησία σας στα άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, είναι εφικτό η άδεια της ανωτέρω πρώτης παραγράφου να υιοθετηθεί και για τους Έλληνες στρατιωτικούς. 

Κατόπιν τούτου προτείνουμε την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 της σχετικής (β) απόφασής σας, ως εξής: «Το άρθρο 21 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/2016 Απόφασης ΥΕΘΑ (Β΄ 2808), τροποποιείται ως εξής: «1. Στα στελέχη των ΕΔ,  τους Επαγγελματίες Οπλίτες , και τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, οι οποίοι είναι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανήλικου τέκνου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή μεταμό-σχευσης ή πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο. 2. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, και τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, οι οποίοι έχουν σύζυγο ή προστατευόμενο μέλος ή την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή έχουν οριστεί (πλήρως ή μερικώς) με δικαστική απόφαση δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή τέκνου που πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτό είναι ανήλικα ή είναι ενήλικο αλλά δεν εργάζεται, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.».

Είμαστε σίγουροι για την υιοθέτηση της πρότασής μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800  

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Λοχαγός (ΠΒ)

6931116066


Loading...