ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

ΠΟΕΣ: Έγγραφο στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τα δάνεια των Στελεχών!

30 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Αρ. Πρωτ. 468/2017                                                                       Αθήνα, 22 Ιουν 2017
ΚΟΙΝ : - ΠΟΕΣ
- Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη μας

ΘΕΜΑ : Επιβράβευση Συνεπών Δανειοληπτών

Αξιότιμε κε Πρόεδρε.

Όπως ανακοίνωσε το Ταμείο σας, στο πλαίσιο νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, η οποία εγκρίθηκε µε τις υπ’ αρ. 3595/3/22.11.2016 και 3598/8/22.12.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προβλέφθηκε η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου µέσω της μείωσης του επιτοκίου των ενυπόθηκων δανείων τους σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών για χρονική διάρκεια 12 μηνών, µε πρόθεση το µέτρο να επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο, οπότε και θα επανακαθορίζεται το ποσοστό της μείωσης από το Δ.Σ. του Ταμείου, καταρτίζοντας, για το σκοπό αυτό, ειδικό Κανονισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με σχετική επισήμανσή σας, επί της ως άνω ανακοίνωσης, τονίζεται ότι ο Κανονισμός Επιβράβευσης Συνεπών Δανειοληπτών δεν αφορά στα τιτλοποιημένα δάνεια για τα οποία απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Η Ομοσπονδία μας έγινε αποδέκτης πληθώρας παραπόνων συναδέλφων μας, μελών Περιφερειακών Ενώσεων – μελών μας, ανά την Επικράτεια, για το γεγονός ότι, αν και εξοφλούν στο ακέραιο, μέχρι και σήμερα, τη μηνιαία οφειλή τους, δεν μπορούν να υπαχθούν στο ανωτέρω καθεστώς επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών καθόσον τα δάνειά τους έχουν τιτλοποιηθεί, χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν ή να τους εγνώσθη κατά την ημεροχρονολογία τιτλοποίησής τους.Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διασκεδασθεί η όποια ανησυχία, παρακα-λούμε όπως μας γνωρίσετε εάν έχουν ξεκινήσει, από το Ταμείο σας, οι οποίες εισηγήσεις – ενέργειες ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για τη διευθέτηση και συμπερίληψη και των τιτλοποι-ημένων δανείων στο καθεστώς επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών, σε περίπτωση δε αναρμοδιότητάς σας, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας που θα εισηγηθεί την υπόψη νομοθετική ρύθμιση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Λοχαγός (ΠΒ)
6931116066


Loading...