ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Έκπτωση Λοχία ΕΠ ΟΠ & μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την έκπτωση από το βαθµό του, τη µεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την απόλυση του ΕΠΟΠ Λχία (ΠΒ) Μαρβάκη ∆ηµήτριου του Ηλία (ΑΜ: Ε- ΠΟ0/22329/00 ή ΣΑ: 156/107/09), σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν∆ 4105/1960 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν.3883/2010.

Από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 07 Ιουλ 17 τελεσίδικη γνωµοδότηση του ∆ευτερο-βαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ’αριθµ. ΕΠ Φ. 453/178/106823/Σ.3261/08 Ιουν 17 ∆γή της ΑΣ∆ΕΝ/∆ΙΠΡΟ. 

Περίληψη της απόφασης, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 


« PREV
NEXT »
Loading...