ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...

Αυτεπάγγελτες Αποστρατείες Επαγγελματιών Οπλιτών

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Θέτουµε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία µε το βαθµό που φέρει τον
Κελευστή ΕΠ.ΟΠ. (∆ΙΟΙΚ/ΘΑΛ) Νικόλαο ∆ιακάκη του Αντωνίου (ΑΓΜ: Ο-07756),
που γεννήθηκε το έτος 1987, ΣΑ:101/4091/2008 και είναι εγγεγραµµένος στα
Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας του Νοµού Αττικής,
επειδή κρίθηκε από το αρµόδιο συµβούλιο κρίσεων Ανθυπασπιστών -
Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ. µε το υπ’ αριθ. 1 της 26ης Απριλίου 2017 Πρακτικό
του, ως ακατάλληλος για µονιµοποίηση στις τάξεις του Π.Ν., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2936/01 (ΦΕΚ Α΄ 166) όπως αυτό τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 8 του Ν.3036/02 (ΦΕΚ Α΄ 171), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των
άρθρων 5 έως 7 της υπ’ αριθ. Φ.416/205235/12 Νοε 01 (ΦΕΚ Β΄ 1610)
Υπουργικής Απόφασης. 


Θέτουµε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία µε το βαθµό που φέρει το
∆ίοπο ΕΠ.ΟΠ. (Τ/ΜΗΧ/ΜΕΚ) Παναγιώτη Γκίµα του ∆ηµητρίου (ΑΓΜ: Ο-07726),
που γεννήθηκε το έτος 1988, ΣΑ:121/3041/2009 και είναι εγγεγραµµένος στα
Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου Τυρνάβου του Νοµού Λάρισας, επειδή κρίθηκε από
το αρµόδιο συµβούλιο κρίσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ. µε
το υπ’ αριθ. 1 της 26ης Απριλίου 2017 Πρακτικό του, ως ακατάλληλος για
µονιµοποίηση στις τάξεις του Π.Ν., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν.2936/01 (ΦΕΚ Α΄ 166) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3036/02
(ΦΕΚ Α΄ 171), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 της υπ’ αριθ.
Φ.416/205235/12 Νοε 01(ΦΕΚ Β΄ 1610) Υπουργικής Απόφασης. 

Θέτουµε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία µε το βαθµό που φέρει το
∆ίοπο ΕΠ.ΟΠ. (ΑΡΜ) Κωνσταντίνο ∆ηµητρούλια του Παναγιώτη (ΑΓΜ: Ο-07752),
που γεννήθηκε το έτος 1984, ΣΑ:141/1021/2005 και είναι εγγεγραµµένος στα
Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης του Νοµού Αττικής,
επειδή κρίθηκε από το αρµόδιο συµβούλιο κρίσεων Ανθυπασπιστών -
Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ. µε το υπ’ αριθ. 1 της 26ης Απριλίου 2017 Πρακτικό
του, ως ακατάλληλος για µονιµοποίηση στις τάξεις του Π.Ν., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2936/01 (ΦΕΚ Α΄ 166) όπως αυτό τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 8 του Ν.3036/02 (ΦΕΚ Α΄ 171), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των
άρθρων 5 έως 7 της υπ’ αριθ. Φ.416/205235/12 Νοε 01 (ΦΕΚ Β΄ 1610)
Υπουργικής Απόφασης.

Θέτουµε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία µε το βαθµό που φέρει το
∆ίοπο ΕΠ.ΟΠ. (ΗΛ) Βασίλειο ∆αφνιώτη του Γεωργίου (ΑΓΜ: Ο-07747), που
γεννήθηκε το έτος 1986, ΣΑ:101/210/2007 και είναι εγγεγραµµένος στα Μητρώα
Αρρένων του ∆ήµου Πειραιώς του Νοµού Αττικής, επειδή κρίθηκε από το αρµόδιο
συµβούλιο κρίσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ. µε το υπ’ αριθ.
1 της 26ης Απριλίου 2017 Πρακτικό του, ως ακατάλληλος για µονιµοποίηση στις
τάξεις του Π.Ν., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2936/01 (ΦΕΚ Α΄
166) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3036/02 (ΦΕΚ Α΄ 171), σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 της υπ’ αριθ. Φ.416/205235/12
Νοε 01 (ΦΕΚ Β΄ 1610) Υπουργικής Απόφασης. 

Θέτουµε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία µε το βαθµό που φέρει το
∆ίοπο ΕΠ.ΟΠ. (ΗΛ) Βασίλειο ∆αφνιώτη του Γεωργίου (ΑΓΜ: Ο-07747), που
γεννήθηκε το έτος 1986, ΣΑ:101/210/2007 και είναι εγγεγραµµένος στα Μητρώα
Αρρένων του ∆ήµου Πειραιώς του Νοµού Αττικής, επειδή κρίθηκε από το αρµόδιο
συµβούλιο κρίσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ. µε το υπ’ αριθ.
1 της 26ης Απριλίου 2017 Πρακτικό του, ως ακατάλληλος για µονιµοποίηση στις
τάξεις του Π.Ν., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2936/01 (ΦΕΚ Α΄
166) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3036/02 (ΦΕΚ Α΄ 171), σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 της υπ’ αριθ. Φ.416/205235/12
Νοε 01 (ΦΕΚ Β΄ 1610) Υπουργικής Απόφασης. 

Θέτουµε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία µε το βαθµό που φέρει τον
Κελευστή ΕΠ.ΟΠ. (Τ/ΟΠΛ/ΠΒ) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο του Γεωργίου (ΑΓΜ:
Ο-07990), που γεννήθηκε το έτος 1989, ΣΑ:107/1645/2010 και είναι
εγγεγραµµένος στα Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου Μεσσήνης του Νοµού
Μεσσηνίας, επειδή κρίθηκε από το αρµόδιο συµβούλιο κρίσεων Ανθυπασπιστών -
Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ. µε το υπ’ αριθ. 1 της 26ης Απριλίου 2017 Πρακτικό
του, ως ακατάλληλος για µονιµοποίηση στις τάξεις του Π.Ν., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2936/01 (ΦΕΚ Α΄ 166) όπως αυτό τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 8 του Ν.3036/02 (ΦΕΚ Α΄ 171), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των
άρθρων 5 έως 7 της υπ’ αριθ. Φ.416/205235/12 Νοε 01 (ΦΕΚ Β΄ 1610)
Υπουργικής Απόφασης. Το www.enoplos.com είναι ένα αδέσμευτο ιστολόγιο για θέματα Άμυνας & Ασφάλειας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις αυτό το αφήνουμε στην δική σας κρίση. Μπορείτε ελεύθερα να μας στείλετε για δημοσίευση και τη δική σας άποψη ή άρθρο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: enoplos.com@gmail.com
Loading...