ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

Αποστρατείες Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις
συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν∆ 445/74 και της
παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Π∆ 21/91 και εγγράφουµε στα στελέχη της
εφεδρείας τους παρακάτω Υπαξιωµατικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι
αιτήσεις αποστρατείας-παραίτησης:

α. Με το βαθµό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους
παρακάτω Αρχιλοχίες: 

 (1) Έρευνας-Πληροφορικής Βαΐτση Ιωάννη του Κων/νου,
ΑΜ:71236, ΑΜΥ:19542, ΣΑ:146/000426/09, που γεννήθηκε το έτος 1988 στην
Αθήνα και ο οποίος από την 15 Μαϊ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό
υπηρεσία του Στρατεύµατος. Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 7710254102/26-07-2017).

 (2) ΕΜΘ Πεζικού Βασιλειάδη Νικόλαο του Περικλή,
ΑΜ:71237, ΑΜΟ:8853, ΣΑ:135/001203/97, που γεννήθηκε το έτος 1976 στο
Κάτω Νευροκόπι ∆ράµας και ο οποίος από την 03 Φεβ 17 υπέβαλλε αίτηση
εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. Αριθµός Βεβαίωσης
∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:
1285311490/26-07-2017).

β. Με το βαθµό του Αρχιλοχία σε αποστρατεία τον Επιλοχία
Πυροβολικού Σπυρόπουλο Ευάγγελο του Νικολάου, ΑΜΥ:20361,
ΣΑ:141/003903/13, που γεννήθηκε το έτος 1992 στην Αθήνα και ο οποίος από
την 27 Απρ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του
Στρατεύµατος. Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 3610341113/26-07-2017). ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...