ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Δραστηριότητες της 441 Αποθήκης Βάσης Υγειονομικού Υλικού (441 ΑΒΥΥ).

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Η 441 ΑΒΥΥ έχει ως αποστολή την προμήθεια και toν εφοδιασμό των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και των Μονάδων του Στρατού Ξηράς, με φαρμακο-επιδεσμικό και υγειονομικό υλικό, καθώς και την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων.