ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

«∆ιορισµός Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ)»

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε το διορισµό στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) του Μετοχικού Ταµείου
Στρατού (ΜΤΣ) των:

 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...