ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Έκπτωση & Απόλυση Υπαξιωματικού του Στρατού Ξηράς

26 Ιουλίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την έκπτωση από το βαθμό του, τη μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την απόλυση του Εθελοντή Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Αλχία (Ο) Μελετίου Γεώργιου του
Αριστοτέλη (ΑΜ: 10570 ή ΣΑ: 130/1455/93), σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 49 του ΝΔ 4105/1960 και των άρθρων 50 και 52 του Ν.3883/2010, από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 03 Σεπ 14 τελεσίδικη γνωμοδότηση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΠ Φ. 453/202/34324/Σ.4084/31 Ιουλ14 Δγή του Δκτή του Γ΄ΣΣ.


Loading...