ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών

26 Ιουλίου 2017

Θέτουµε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 21 του ν.2439/1996, του άρθρου 37 του νδ. 1400/1973, σε συνδυασµό µε τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, µε το βαθµό που φέρουν:

Πρώτο ΦΕΚ
Δευτερο ΦΕΚ

Loading...