ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...

Προμήθεια υφάσματος για να κατασκευαστούν τζάκετ για το ΣΞ & ΠΑ από το 700 ΣΕ

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό (Α∆: 22/17), για τη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας και µε βάση την Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΓΕΣ- ΕΕΠ∆-1265ΣΤ/01-10/ΓΕΣ/∆ΥΠ/2ο + 1η έως 3η Τροπ.) και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση της τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια υφασµάτων, για την κατασκευή επενδυτών παραλλαγής (τζάκετ) από το 700 ΣΕ, προς κάλυψη αναγκών ΣΞ-ΠΑ,
που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Γ» της παρούσης, συνολικού προϋπολογισµού, τριακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (321.206,40 €) (χωρίς Φ.Π.Α.) και τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (398.295,94 €) (µε Φ.Π.Α. 24%). και κρατήσεων 4,15816%. Η τιµή των υπό
προµήθεια υλικών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. Η συµφωνία πλαίσιο που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη.


Το www.enoplos.com είναι ένα αδέσμευτο ιστολόγιο για θέματα Άμυνας & Ασφάλειας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις αυτό το αφήνουμε στην δική σας κρίση. Μπορείτε ελεύθερα να μας στείλετε για δημοσίευση και τη δική σας άποψη ή άρθρο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: enoplos.com@gmail.com
Loading...