ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εκδόθηκε η Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας! Δείτε αναλυτικά όλες τις θέσεις!

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομίας. 

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250) και εκείνων όπου θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών, σε σαράντα (40).

1. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται από καθεμία από nτις κατωτέρω παραγράφους 5 και 6 ποσοστό 10% προέρχεται από nυποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του nΝ. 1481/1984 (ΥΕΚ Α΄-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.», και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42 παρ. 2 (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του Ν. 2909/2001, οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

2. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δε λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών της ως άνω παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού», καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς).

Για τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 5 υποπαρ. α’, ομοίως δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Οσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III ενότ. Α παρ. 1 υποπαρ. ζ’) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με τη Γενική σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη:

Επιλεγμένες Ειδήσεις