Έγγραφο της ΠΟΕΣ προς Υπουργείο Παιδείας για εγγραφές τέκνων Στρατιωτικών


ΠΡΟΣ : Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων/ Αρ. Πρωτ. 206/2017
Δνση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Αθήνα, 17 Μαρ 2017
ΘΕΜΑ : Εγγραφές Μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της Χώρας
ΣΧΕΤ : α. ΠΔ 201/1998 (ΦΕΚ Α΄ 161, «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων»)
β. ΠΔ 200/1998 (ΦΕΚ Α΄ 161, «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων»)
γ. ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ Α΄ 23, «Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών
βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσε-
ων των μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως»)
δ. ΠΔ 376/1993 (ΦΕΚ Α΄ 159, «Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών
 Λυκείων»)
ε. Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83, «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»)
στ. Υπ΄ αριθμ. Φ.6/ΦΜ/8170/Δ1/18-01-2017 εγκύκλιός σας

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 35 του σχετικού (ε), όπως
εγνώσθη άλλωστε με τη (στ) όμοια εγκύκλιό σας, οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο
νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20
Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους, ενώ για τη σχολική χρονιά 2017-2018 οι εγγραφές θα
πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017.

2. Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις των (α) έως και (δ) σχετικών, οι εγγραφές των
μαθητών στις άλλες βαθμίδες των σχολικών μονάδων της Χώρας πραγματοποιείται κατά βάση
από 1 έως και 15 Ιουνίου του προηγούμενου έτους.

3. Όπως, ίσως, σας είναι γνωστό, οι Έλληνες στρατιωτικοί οφείλουν εκ της ισχύουσας
νομοθεσίας να μετατίθενται κάθε τρία (3) χρόνια, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, οι μεταθέ-
σεις τους δε, λόγω αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου που τις διέπει, κοινοποιούνται στα στελέχη
που είναι υπό μετάθεση λίγο διάστημα πριν αυτές πραγματοποιηθούν, οι οποίες πραγματοποι-
ούνται κατά την περίοδο του καλοκαιριού (από αρχές Αυγούστου έως και τέλη Σεπτεμβρίου).

4. Με το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα παράτασης
των ανωτέρω ημερομηνιών, ιδίως δε των (ε) και (στ) σχετικών, αναφορικά με τα τέκνα των
υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις μονίμων στελεχών, τα οποία θα ευρίσκονται υπό
μετάθεση, προκειμένου να παραμείνουν συνεπείς με τις τεθείσες προθεσμίες.

5. Ευελπιστούμε στην αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας
Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Λοχαγός (ΠΒ)
6931116066
Share on Google Plus

ΜΗΝΥΜΑ: ΕΝΟΠΛΟΣ ΑΜΥΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΑ

Σας καλοσωρίζουμε στο www.enoplos.com! Επιδίωξη μας είναι να γίνουμε η καθημερινή σας συνήθεια στην ενημέρωση για θέματα που αφορούν την Άμυνα, την Ασφάλεια και των Εθνικών μας Θεμάτων!
Loading...